Осигуряване на качеството

Основен приоритет за Антибиотик-Разград АД е разработването, въвеждането и поддържането на ефективна система за качество в съответствие с текущите изискванията за Добра производствена практика.

Осигуряването на качеството, е цел на която са подчинени всички системи, функциониращи в компанията и се явява осъзната потребност от всички нейни служители.

Основен водещ и координатор на тези системи е Дирекция „Осигуряване на качеството”, която има следните основни отговорности:

• Осигуряване на съответствие с текущите изисквания за Добри практики и другите приложими във фирмата стандарти;

• Въвеждане  и  поддържане на  ефикасна система за управление на качеството и нейното подобряване;

• Организиране и контролиране на изпълнението на Стандартни оперативни процедури за дейностите по Добри практики, включително разработване на продукти, производство, качествен контрол, управление на материалите, контрол на околната работна среда, почистване и други;

• Организиране и поддържане на документалната система по качество, обучение на персонала и други.

Компанията разполага с необходимото тестово оборудване, знания и опит за обезпечаване на дейностите свързани с осигуряване на качеството.