Качествен контрол

Дирекция „Качествен контрол” има следните основни отговорности:

  •  Вземане  на  проби от изходни и опаковъчни материали, крайни продукти;

    •    Изпитване и освобождаване за влагане в производството на всяка партида изходен и опаковъчен материал в съответствие с действащи спецификации;

   •  Изпитване на междинни, насипни и крайни продукти в съответствие с действащи спецификации;

   •  Контролни изпитвания на работната среда по време на производствения процес;

    •  Наблюдение и контрол върху стабилността на продуктите;

   • Освобождаване за продажба на крайни продукти след установяване на съответствие с действащи спецификации, разрешение за производство, разрешение за употреба/техническа документация, изготвена въз основа на приложимите регулаторни изисквания и Технически споразумения;

   • Валидиране на аналитични и микробиологични методи, свързани с качествения контрол, както и разработване и валидиране на аналитични методи, свързани с инвестиционни проекти, процесите на почистване на оборудване, системи, помещения и други.

Дирекция „Качествен контрол” разполага с

    •  Аналитични лаборатории

    •  Микробиологични лаборатории

които са проектирани, конструирани и валидирани в съответствие с текущите изисквания за Добри практики, европейското и българското законодателства.

Всички изпитвания се извършват на квалифицирано, метрологично проверено и потвърдено лабораторно оборудване от високо квалифициран екип специалисти с дългогодишен опит в контрола на лекарствени продукти, стерилни активни вещества, козметични продукти, хранителни добавки и медицински изделия.