Наука и развитие

Научно-изследователската и развойна дейност е основен двигател за развитие на Антибиотик-Разград АД.

Основната дейност е насочена в разработването на качествени генерични лекарствени продукти, предназначени за всички възрастови и социални групи, с акцент върху следните  терапевтични области:

•    Антимикробни средства;

•    Офталмологични и дерматологични продукти;

•  Кортикостероиди за системно и локално приложение;

•  Биофлавоноиди и антихиперлипидемични средства.

Свързаните с разработването на лекарствените продукти аналитични дейности се  извършват в съвременно оборудвани „Лаборатория за физико-химични изпитвания” и „Микробиологична лаборатория”, а дейностите по експериментиране и производство на пилотни партиди в експериментално хале.

Всички дейности се реализират от висококвалифициран екип от специалисти от различни области с дългогодишен опит в създаването и трансфера на лекарствени продукти, разработване и валидиране на аналитични методи и процедури, регулаторни дейности и регистрация.

За последните три години фирмата  е разработила и внедрила над 20 нови продукта.