Фирмена политика

Управление на качеството

Антибиотик-Разград АД прилага ефективна система за управление на качеството, която осигурява качеството на продуктите и гарантира, че бизнеса функционира по безопасен и отговорен начин и продуктите, произведени от фирмата съответстват на предназначението си, отговарят на разрешенията  за  употреба/техническата  документация  и  са  безопасни,  ефикасни  и  качествени.

Ръководството на Антибиотик-Разград АД е отговорно за създаването, прилагането и поддържането на система по качеството, която ще позволи на фирмата да постигне три основни цели, а именно:

 • Създаване на продукти с качествени характеристики, които са подходящи да посрещнат нуждите на пациентите, медиците, регулаторните власти, сертифициращи органи и други вътрешни и външни клиенти;

 • Създаване и прилагане на ефективни системи за мониторинг и контрол на поведението на процеса и качеството на продукта, като по този начин ще се осигури увереност в непрекъснатата стабилност и възможности на процесите;

 • Идентифициране и въвеждане на подходящи подобрения на качеството на продукта, подобрения на процеса, намаляване на промените, насърчаване на иновациите и системата по качество, като по този начин Антибиотик-Разград АД ще повиши способността си постоянно да отговаря на изискванията за качество.

Опазване на околната среда, здраве и безопасност при работа

Фирмената ни политика определя осъзнатата ни отговорност за опазване на околната среда и за здравето и безопасността на работещите, външните изпълнители, посетители и клиенти. Затова ние се ангажираме да управляваме всички аспекти на своя бизнес по отговорен и безопасен начин, като опазваме околната среда и допринасяме за здравето и благото на хората.
В подкрепа на този ангажимент ние си поставяме амбициозни цели и задачи за предотвратяване на нараняванията и заболяванията и замърсяването на околната среда и контролираме тяхното изпълнение. Управляваме проактивно рисковете за околната среда и здравето и безопасността при работа, за да осигурим съответствие с всички приложими нормативни и други изисквания. Работим ефективно за прилагане на принципите на опазване на околната среда, здраве и безопасност при работа в процесите на планиране и взимане на решения. Стремим се към непрекъснато подобряване на представянето си по ООСЗБР. Представяме открито своите цели и постижения пред всички акционери, инвеститори, служители и клиенти. Работим заедно като един отбор, за да изградим позитивна култура и лична отговорност по отношение на ООСЗБР във всеки един от служителите си.

За успешното прилагане на политиката по ООСЗБР ние осигуряваме:

 •  Ангажиране на висшето ръководство и всеки член на персонала;
 •  Възприемане на принципите и духа на тази политика чрез мотивация, обучение и квалификация на персонала;
 •  Финансови ресурси за изпълнение на програмите за управление на ООСЗБР;
 •  Управление на тези процеси чрез интегрирана система за управление на околната среда, здраве и безопасност при работа, базирана на международно признати стандарти като ISO 14001 и OHSAS 18001

Социална политика

Основополагащо за нашата политика е разбирането ни за фирмена социална отговорност, чиито цели са ориентирани в няколко приоритетни направления:

 • Здравословни и безопасни условия на труд;
 • Опазване на околната среда;
 • Човешки капитал и комуникации;
 • Спомоществователство и партньорство.